براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
برند
نوع نوک

نمایش 1 - 48 کالا از 68

 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 146 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  خودکار مدل 146 پرتوک

  107,100 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 119 پرتوک
  آبیسبزقرمز + 1

  خودکار مدل 119 پرتوک

  29,750 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و مداد نوکی مدل 201 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  ست خودکار و مداد نوکی مدل 201 پرتوک

  178,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و روان نویس مدل 242 پرتوک
  دودیمشکینقره ای

  ست خودکار و روان نویس مدل 242 پرتوک

  178,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و مداد نوکی مدل 203 پرتوک
  آبیقرمز

  ست خودکار و مداد نوکی مدل 203 پرتوک

  178,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 175 پرتوک
  آبیمشکی

  خودکار مدل 175 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 144پرتوک
  آبیزردسفید + 1

  خودکار مدل 144پرتوک

  107,100 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 145 پرتوک
  آبیزردسبز + 3

  خودکار مدل 145 پرتوک

  لطفا تماس بگیرید
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و روان نویس مدل 250 پرتوک
  قهوه ای

  ست خودکار و روان نویس مدل 250 پرتوک

  178,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و مداد نوکی مدل 200 پرتوک
  طلایی

  ست خودکار و مداد نوکی مدل 200 پرتوک

  178,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  ست خودکار و مداد نوکی مدل 166 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  ست خودکار و مداد نوکی مدل 166 پرتوک

  لطفا تماس بگیرید
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 226 پرتوک
  آبیدودیقرمز

  خودکار مدل 226 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 225 پرتوک
  آبیخاکستریدودی + 2

  خودکار مدل 225 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 200 پرتوک
  آبیزردسفید + 3

  خودکار مدل 200 پرتوک

  لطفا تماس بگیرید
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 186 پرتوک
  آبیزردقرمز + 1

  خودکار مدل 186 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 185 پرتوک
  مشکی

  خودکار مدل 185 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 181 پرتوک
  آبیدودیمشکی

  خودکار مدل 181 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 177 پرتوک
  آبیسبزصورتی + 1

  خودکار مدل 177 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 176 پرتوک
  مشکی

  خودکار مدل 176 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 172 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  خودکار مدل 172 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 171 پرتوک
  مشکی

  خودکار مدل 171 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 170 پرتوک
  آبیبنفشدودی + 1

  خودکار مدل 170 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 169 پرتوک
  قرمزمشکی

  خودکار مدل 169 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 168 پرتوک
  دودیسرمه ایسفید + 1

  خودکار مدل 168 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 167 پرتوک
  آبیدودیسفید + 2

  خودکار مدل 167 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 166 پرتوک
  قرمزمشکی

  خودکار مدل 166 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 165 پرتوک
  سفیدقرمزمشکی

  خودکار مدل 165 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 164 پرتوک
  طوسیقرمزمشکی

  خودکار مدل 164 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 161 پرتوک
  دودیصورتی

  خودکار مدل 161 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 158 پرتوک
  آبیسبزقرمز + 1

  خودکار مدل 158 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 160 پرتوک
  دودیصورتی

  خودکار مدل 160 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 157 پرتوک
  آبیسفیدقرمز

  خودکار مدل 157 پرتوک

  لطفا تماس بگیرید
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 156 پرتوک
  آبیسرمه ایقرمز

  خودکار مدل 156 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 155 پرتوک
  سبز

  خودکار مدل 155 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 152 پرتوک
  دودیسرمه ایسفید + 1

  خودکار مدل 152 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 151 پرتوک
  آبیآبی روشنسبز + 3

  خودکار مدل 151 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 149 پرتوک
  طوسیقرمزمشکی

  خودکار مدل 149 پرتوک

  95,200 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 147 پرتوک
  آبیزردسبز + 2

  خودکار مدل 147 پرتوک

  107,100 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 143 پرتوک
  آبیبنفشقرمز + 1

  خودکار مدل 143 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 141 پرتوک
  طلاییقرمزمشکی

  خودکار مدل 141 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 140 پرتوک
  دودیسفیدمشکی

  خودکار مدل 140 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 139 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  خودکار مدل 139 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 137 پرتوک
  زردسبزسرمه ای + 2

  خودکار مدل 137 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 135 پرتوک
  بنفشزردقرمز + 1

  خودکار مدل 135 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 134 پرتوک
  مشکی

  خودکار مدل 134 پرتوک

  47,600 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 129 پرتوک
  آبیزردسفید + 3

  خودکار مدل 129 پرتوک

  59,500 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 128 پرتوک
  آبیقرمزمشکی

  خودکار مدل 128 پرتوک

  41,650 تومان
 • قابلیت حکاکی نام دلخواه!
  خودکار مدل 127 پرتوک
  آبیزردسفید + 3

  خودکار مدل 127 پرتوک

  45,220 تومان

خودکار پرتوک

خودکار پرتوک

خودکار ها از جمله لوازمی هستند که در مشاغل و مکان های مختلف از آن ها به طور گسترده استفاده می کنند گروهی از خودکار ها ساده بوده که از قیمت ارزانی هم برخوردار هستند که به آن ها خودکار های دانش اموزی گفته می شود اما گروه از خودکار ها وجود دارند که نسبت به خودکار های معمولی دارای ظاهر مناسب تر ، زیبا تر و جذاب تر می باشند که از آن ها در مشاغل مختلفی به خصوص در انواع اداره و شرکت استفاده می کنند .

خودکار پرتوک یکی از انواع خودکار های تبلیغاتی و تزیینی می باشد که دارای بدنه ای با کیفیت و معمولا از جنس فلز می باشد و همچنین گروهی از خودکار های پرتوک به صورت فشاری و گروه دیگر به صورت چرخشی کار می کنند .

این محصول با کیفیت بوده و توسط یکی از بزرگ ترین و پر آوازه ترین برند ها در طراحی و ساخت خودکار ها و روان نویس های با کیفیت طراحی و تولید شده است همچننی مواد و قطعات به کار برده شده در طراحی و ساخت این محصول درجه یک و با کیفیت هستند .

خودکار های برند پرتوک معمولا از قابلیت شارژ برخوردار بوده از این رو می توان تا سال ها به راحتی از این محصول استفاده کرد با توجه به کیفیت این محصول ، خودکار ها و روان نویس های این برند معروف می تواند انتخاب مناسبی به عنوان هدیه به دوستان و عزیزانتان باشد .

خودکار پرتوک

قیمت خودکار پرتوک

دقت داشته باشید که خودکار پرتوک دارای انواع مختلفی می باشد که هر کدام دارای قیمت مخصوص به خود است و همچننی در زمان تهیه این محصول با قیمت های مختلفی از آن رو به رو خواهیم شد که با توجه به جنس و نوع و کاربرد ششاهد این تفاوت قیمت هستیم .

لازم به ذکر است که اگر چه خودکار پرتوک نسبت به خودکار های معمولی و دانش آموزی دارای قیمت گران تری می باشد اما نسبت به اسیر خودکار های تبلیغاتی و تزیینی دارای قیمت ارزانی بوده و کاربران به راحتی می توانند این محصول را هم به عنوان هدیه و هم برای اموات روزانه خود تهیه کنند .

خرید خودکار پرتوک

خودکار پرتوک از جمله خودکار های با کیفیت مجود در بازار است که از ارزش خرید بالایی برخوردار است خوش دستی و ظاهر شیک و با کیفیت این محصول در زمان استفاده حس خوبی به کاربر منتقل می کند و افراد در زمان استفاده از آن متوجه کیفیت بالای آن خواهند شد .

خودکار پرتوک دارای انواع مختلف است و انواع با ظاهر های مختلفی در بازار عرضه شده اند که افراد با توجه به سلیقه خود می توانند محصول مورد نیاز خود را تهیه کنند ، رویزکالا ییک از فروشگاه های آنلاین معتبر در فروش انواع خودکار و روان نویس های با کیفیت می باشد .

این فروشگاه اینترنتی معتبر خودکار پرتوک را با کیفیت و دوام بالا ، با ضمانت و گارانتی و همچنین ارزان ترین قیمت به فروش می رساند ر صورت تمایل می توانید انواع با ارزان ترین قیمت از رویزکالا خریداری کنید و از کیفیت خارق العاده آن بهره مند شوید .با خرید آنلاین خودکار پرتوک هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی خواهید کرد .

مقایسه ( 0 مورد )

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درخواست تعمیرات

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید!  86036938-021